Katalóg
Registrácia        

Adresa:

MIDINET s.r.o.
Nemocničná 14
99001 Veľký Krtíš
Slovenská republika

Tel.: +421 47 4911282

Mobil: 0907 853 668

Email: obchod@midinet.sk

Web:   www.midinet.sk

Chcete mať prehľad o akciách a novinkách? Zaregistrujte si svoju e-mailovu adresu!
.: Články
AURUS ekonomický software AEP

Naša firma je oficiálnym zástupcom firmy AURUS s.r.o., predajcom a servisom jej produktov.

AURUS Ekopaket


Je to druhá generácia komplexného viacužívateľského ekonomického balíka programov, ktorý je určený pre veľké a stredné firmy s činnosťou zameranou na obchod, výrobu alebo služby, ako aj pre rozpočtové a príspevkové organizácie.

Jednotlivé moduly AURUS EKOPACKET majú jednotný dizajn, jednotné ergonomické ovládanie a previazanosť údajov tak, že každý sa zadáva maximálne raz.

Vyznačuje sa mohutnou údajovou základňou. Táto údajová základňa sa vďaka premyslenej a dobre prepracovanej konfigurovateľnosti prispôsobí užívateľovi tak, že ho "nadbytočné" údaje pri zadávaní vstupov a čítaní výstupov neobťažujú, ale keď sa stanú potrebnými, sú rýchlo dostupné.

Široká a prepracovaná konfigurovateľnosť zabezpečuje vysokú nezávislosť jednotlivých podsystémov na zmenách legislatívy a vysokú prispôsobiteľnosť špecifickým požiadavkám užívateľov.

Samozrejmosťou je vyriešený problém používania euro meny pri obchodnom styku zo zahraničnými partnermi.

Ochranu údajov pred zneužitím zabezpečujú štruktúrované prístupové práva so spoľahlivým zaheslovaním.

Významnou charakteristikou AURUS EKOPACKETU je aj vzájomná uzávierková nezávislosť podsystémov, t.j. napr. Účtovníctvo môže mať periodicitu štvrťročnú, Dane mesačnú a Pokladňa dennú, pričom užívateľ môže nahrávať doklady do budúcich periód ako aj bez problémov sa vrátiť do uzatvorených periód.

Výstupy sú riešené tak, že každá zostava je minigenerátor výstupu, kde je možné nastavenie rôznych filtrov a prepínačov triedenia a zobrazenia položiek. Definície týchto výstupov je možné ukladať do šablón výstupov, prípadne je možné výstup uložiť do textového súboru a exportovať ho pre použitie inými programami.

AURUS EKOPACKET je portovaný na OS Unix, Windows NT a Windows 98. Ako jeden z prvých ekonomických programov na Slovensku je portovaný aj na OS Linux.

V súčasnosti využíva systém a služby spojené s ním viac ako 500 zákazníkov.


AURUS EKOPACKET obsahuje nasledovné podsystémy:

SPRÁVCA

Umožňuje :
· Vytváranie užívateľov, sprístupnenie modulov, funkcií a jednotlivých okien pre daných užívateľov na mieru a zadefinovanie prístupových práv k údajom
· správu celosystémových číselníkov
· celosystémovú konfiguráciu modulov, ktorá určuje ich základné vlastnosti a nastavenie hardwareových a systémových parametrov
· vykonávať údržbu, zálohovanie a archiváciu údajov.

UTILITY

Slúžia na správu siete LINUX, resp. UNIX a správu operačných systémov linux, Unix, Windows, DOS.

ÚČTOVNÍCTVO

Umožňuje :
· Používať účtovú osnovu pre podnikateľov, rozpočtové a príspevkové organizácie, banky
· Vytvoriť si vlastné analytické členenie účtovného rozvrhu
· Zvoliť si dĺžku sledovania analytického účtu až na 7 miest
· Účtovať do 13, 14, … mesiaca podľa potreby
· Definovať viacstupňovú organizačnú štruktúru podniku a získavať rozbor výsledkov za každý jej element (predajňa, stredisko ….)
· Sledovať náklady a výnosy na výkony, činnosti, kalkulačné úseky, zákazky, projekty, marketingové akcie, …
· Určiť nákladovú cenu produkovaných výrobkov
· Podporuje naturálne účtovanie v rôznych merných jednotkách, vnútropodnikové účtovanie a plánovanie
· Automaticky spracováva údaje z ostatných podsystémov, prípadne externých programov.
· Podľa užívateľom nadefinovaných princípov automaticky
- rozpúšťa réžie
- zaúčtováva zmenu stavu nedokončenej výroby
- prevádza uzávierkové prevody účtov
- uzatvára účtovné knihy na konci roka
- otvára účtovné knihy na začiatku roka
· Poskytuje nasledovné skupiny výstupov:
- Hlavná kniha
- Obratová predvaha
- Rozbory
- Denníky
- Účtovné saldo
-Štatistické výkazy (súvaha, výkaz ziskov a strát, cash flow, …)
-Užívateľsky vytvorené výkazy.

DANE

· Povoľuje nastaviť daňové režimy ( mesačný/štvrťročný platca DPH, …)
· Spracováva daňové doklady pre DPH a SPD z modulov Fakturácia, Pokladňa a Banka.
· Generuje riadne, prípadne dodatočné daňové priznania pre DPH a SPD, vrátane koeficientu nadmerného odpočtu a zaokrúhlenia
· V koncoročnom priznaní prepočítava celoročný koeficient
· Poskytuje položkovitý výstup nárokovanej aj nenárokovanej DPH vrátane informácií o úhradách
· Automaticky preúčtováva analytiku nezaplatenej a zaplatenej DPH a posiela informácie do účtovníctva
· Umožňuje nahrávať a spracovať daňový doklad o použití
· Pomocou externého daňového dokladu umožňuje spracovať hromadne alebo položkovite aj daňové doklady z iných systémov ( registračné pokladne ).

FAKTURÁCIA

Umožňuje:
· Pohodlne vystavovať a evidovať došlé a odoslané faktúry s možnosťou automatického rátania DPH a spotrebnej dane ( SPD ) v tuzemskej a v zahraničnej mene
· vystavovať odoslané faktúry so splátkovým kalendárom (splatnosť faktúry je rozložená na viacero dní)
· automatické generovanie faktúr z už existujúcich faktúr alebo predfaktúr
· okamžite pri vystavovaní dokladov sa aktualizuje saldokonto, vďaka čomu sú k dispozícii vždy aktuálne údaje
· automaticky vystavovať účtovné doklady k faktúram s automatickým dorovnávaním kurzových rozdielov v prípade zahraničnej meny
· ručne zadávať alebo automaticky generovať upomienky, penalizačné faktúry a prevodné príkazy
· vystavovať predfaktúry, dobropisy, ťarchopisy
· evidovať partnerov v adresári, ktorý okrem štandardných údajov ( názov, čísla účtov, IČO, DIČ, konečný príjemca, atď. umožňuje zadať štandardné účtovanie dokladov týkajúcich sa daného partnera, prezerať aktuálne saldokonto k danému partnerovi ako aj zadať partnerovi niekoľko charakteristík, vďaka čomu môžeme prezerať skupiny podnikov s rovnakou charakteristikou na spoločných zostavách.
· automatický prepočet kurzových rozdielov na konci roka
· inventarizáciu pohľadávok a záväzkov.

Poskytuje:
· desiatky prehľadov saldokonta, zostáv podľa partnerov a podľa faktúr s množstvom filtrov a triedení.

BANKA

· slúži na vystavovanie prevodných príkazov a zápis bezhotovostných úhrad.
· sleduje stav na kontách podniku v domácej aj zahraničnej mene
· umožňuje priame zúčtovanie bezhotovostných úhrad
· automatické a ručné spárovanie úhrad k faktúram
· generovanie prevodných príkazov
· automatické a ručné generovanie zápočtov
· automatické dorovnávanie bežných kurzových a halierových rozdielov
· export a import údajov do Homebankingu rôznych peňažných ústavov
· automatické dorovnávanie koncoročných kurzových rozdielov.

POKLADŇA

· Umožňuje sledovanie viacerých pokladní v domácej aj zahraničnej mene
· je využiteľná ako registračná pokladňa napojením na fiškálny modul
· pokladničný doklad svojimi funkciami podporuje vyúčtovanie cestovných náhrad, úhrady záväzkov a pohľadávok, výpočty a sumáciu DPH a SPD, prevody, inventúry a evidenciu cenín
· umožňuje automatické vystavenie účtovného dokladu k pokladničnému dokladu s dorovnávaním kurzových rozdielov v prípade zahraničnej meny
· automatický prepočítava kurzové rozdiely na konci roka.

ODBYT (EXPEDÍCIA)

· Slúži na pohodlné vybavenie obchodného prípadu od prijatia objednávky, prípadne zmluvy cez rezerváciu tovaru, vystavenie faktúry, vystavenie dodacieho listu a vyskladnenie.
· Zabezpečuje automatický prenos údajov do následných dokladov, napr. z objednávky sa vygeneruje dodací list, z dodacieho listu faktúra, výdajka, atď.
· Umožňuje pohodlnú prácu s cenníkom, kde sleduje rôzne cenové hladiny, akciové ceny a dealerské ceny, zľavy.
· Umožňuje prácu s agregáciami, t.j. predaj zostáv, ktoré sa skladajú z viacerých skladových položiek, ale predávajú sa ako jeden tovar - napr. nábytková stena, ktorá sa skladá z viacerých skriniek vyrábaných osobitne
· Poskytuje zostavy o stave plnenia jednotlivých obchodných prípadov, prehľady objednávok a dodacích listov a tzv. manažérske zostavy - prehľady o tom, ktoré skupiny tovarov, komu a ako sa predávali.

SKLAD

· Umožňuje viesť "on line" evidenciu skladových položiek metódou oceňovania FIFO, priemerných cien a pevných cien s možnosťou sledovania obstarávacích nákladov v cene položky, alebo osobitne, pričom každá skupina materiálov môže používať inú metódu oceňovania.
· Konfiguračne umožňuje používať záporné množstvo materiálu na sklade a pohyb so záporným množstvom
· Sledovať skladové karty, naturálne účtovanie, materiálové skupiny a podskupiny
· Pomocou číselníka skladov a číselníka materiálov uľahčuje zaraďovanie nových materiálov a vďaka preddefinovanému účtovaniu aj vytváranie spojovacieho súboru pre účtovníctvo
· Pomocou číselníka typov materiálov umožňuje viacstupňové sledovanie materiálov s pohodlným výberom podľa názvu, resp. Čísla materiálu s možnosťou automatického číslovania materiálov
· Vytvárať vlastné užívateľské druhy pohybov zásob na základe preddefinovaných typov pohybov
· Vykonávať predpohyby, t.j. vystavovať fiktívne doklady, ktoré znížia disponibilné množstvo materiálu, ale skutočné množstvo na sklade neovplyvnia
· Okrem dokladu príjemka - výdajka - prevodka obsahuje tzv. Inventúrny doklad pre spracovanie výsledkov inventúry a doklad na storno nevyúčtovaného nákupu
· Uľahčuje prácu s jednoduchou výrobou tak, že na základe receptúry a výrobného príkazu program automaticky vygeneruje spotrebu materiálov a príjem produkcie
· Formou súvisiacich dokladov možnosť spolupráce skladovej výdajky s dodacím listom z expedície
· Umožňuje elegantným spôsobom preceňovať jednotlivé materiály, robiť skladové, ako aj materiálové prevody.

Poskytuje nasledovné výstupy:
· Stav zásob podľa skladov, materiálov a účtov
· Rekapitulácia stavu zásob
· Matričný súbor zásob
· Obratová súpiska zásob
· Sumárna obratová súpiska zásob
· Denník zásob
· Stav a pohyb materiálu
· Prehľad obstarávacích nákladov
· Kontrolný opis pohybov
· Prehľad účtovania zásob
· Rozbor cenových rozdielov
· Rozborová zostava
· Univerzálna zostava zásob.

VÝROBA

Slúži na riadenie výrobného procesu zákazníka. Výroba a spracovanie výrobných príkazov prebieha na základe výrobných receptúr (kusovníkov ), evidovaných v číselníku receptúr.
Výrobný príkaz udáva množstvo výrobkov, ktoré sa majú vyrobiť a poskytuje informácie o surovinách a činnostiach, potrebných na výrobu.
V prípade využitia možnosti priameho prepojenia na sklad sa pri spracovaní výrobných príkazov uskutočňujú tieto hlavné činnosti:
· automatické odpisovanie komponentov zo skladu s ošetrením neštandartných stavov ( nulové množstvo, meškajúca dodávateľská faktúra, zberná dodávateľská faktúra ) a vytvorenie príslušných skladových dokladov.
· generovanie ceny výrobkov na základe aktuálnej skladovej ceny komponentov a rozpočítaných iných nákladov.

MZDY

Umožňujú pracovať s kmeňovým súborom pracovníkov, okrem iného vrátane:
· automatického sledovania a generovania prídavkov na deti
· automatickej aktualizácie priemernej mzdy na pracovno-právne účely a na poskytovanie nemocenských dávok
· automatickej aktualizácie nároku a zostatku dní dovolenky
· automatického sledovania výšky "dopravného"
· Užívateľské definovanie druhov miezd, vrátane ich vlastností, sadzieb, spôsobov výpočtu hrubej a čistej mzdy atď.
· Automatické generovanie trvalých hrubých miezd, prémií, príplatkov, zrážok
· Zadávanie nepravidelných hrubých miezd, príplatkov a zrážok dokladmi, a to jednak jednotlivým pracovníkom, jednak hromadne
· Zadávanie dávok nemocenského poistenia s automatickým výpočtom vyplácanej sumy
· Automatické generovanie peňažnej pomoci v materstve a rodičovských príspevkov
· Zadávanie hrubých miezd systémom kolektívneho odmeňovania
· Výpočet čistej mzdy, vrátane:
- výpočtu zdravotného, sociálneho poistenia, príspevku na poistenie v nezamestnanosti, a to s možnosťou individuálneho určenia výšky percent odvodu zamestnanca i zamestnávateľa, minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu, zaokrúhlenia výsledného príspevku atď.
- Program dovoľuje nastaviť ľubovolný počet spôsobov určenia vymeriavacieho základu.
- výpočtu príspevkov na doplnkové dôchodkové poistenie
- výpočtu dane z príjmov mesačných, ročných, paušálne zdaňované príjmy, zdanenie viacmesačných odmien, "milionárska daň"
- výpočtu odvodu zamestnávateľa do sociálneho fondu
· Generovanie a tlač ročných zúčtovaní dane z príjmov a potvrdení o zdaniteľnej mzde.

Poskytujú :
· Niekoľko možností tlače výplatných pások, vrátane možností nadefinovania ich formátu
· Zálohové a výplatné listiny, vrátane mincoviek
· Zostavu mzdových listov, ktorých rozsiahlosť je užívateľsky definovateľná
· Výkazy zdravotného, sociálneho poistenia, príspevkov na poistenie v nezamestnanosti, príspevkov na dôchodkové poistenie
· Generovanie a tlač oznámenia na úrad práce
· Prehľady daní zo mzdy
· Rekapitulácie miezd podľa rôznych kritérií
· Prehľady čerpania dovolenky
· Zostavy zmien kmeňových súborov pracovníkov
· Ľubovoľný počet užívateľsky definovaných potvrdení o mzde
· Ľubovoľný počet užívateľsky definovaných rozborov miezd
· Ľubovoľný počet užívateľsky definovaných štatistických výkazov
· Prepojenie na moduly účtovníctvo a vnútropodniková banka
· Možnosť vnútropodnikového zúčtovania mzdových nákladov s užívateľsky definovanými podmienkami zúčtovania, vytvárania syntetických a analytických účtov atď.
· Prepojenie na modul banka ( saldokonto ). Tu je možné generovanie prevodných príkazov na úhradu záväzkov voči pracovníkom, ich peňažným ústavom, daňovým úradom, poisťovniam atď. Prevodné príkazy je možné odosielať do príslušných peňažných ústavov systémom homebanking.

PERSONALISTIKA

Obsahuje:
· Evidenciu personálnych údajov o zamestnancoch formou osobných kariet, kde sa okrem základných údajov sledujú údaje pracovno právne, údaje o vzdelaní a absolvovaní kurzov a školení, lekárskych prehliadok, atď.
· Podpora pre zavedenie noriem ISO 9000 v oblasti ľudských zdrojov sledovaním tzv. Kariet pracovných miest kde sa sledujú požiadavky na jednotlivé pracovné miesta, počty pracovných miest a ich obsadenosť z hľadiska počtu ako aj požadovanej kvalifikácie
· Prehľadné zostavy vybraných údajov z osobných listov

Umožňuje :
· Generovanie Zostavy Ľubovoľných Údajov z Osobných Listov.

DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ POISTENIE

V zmysle platnej legislatívy vypočítava príspevky zamestnancov a zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie a automaticky vytvára súbor s údajmi o príspevkoch pre poisťovňu.

INVESTIČNÝ MAJETOK

Umožňuje :
· Úplnú evidenciu hmotného a nehmotného investičného majetku
· Automatický výpočet denných, mesačných a ročných účtovných a daňových odpisov nasledovnými metódami - lineárne, zrýchlené a produkčné pre daňové odpisy a lineárne, zrýchlené, produkčné a individuálne pre účtovné odpisy
· Sledovanie úbytkov a prírastkov počas roka.

Poskytuje :
· Vyúčtovanie investičného majetku
· Prehľady investičného majetku podľa rôznych kritérií
· Inventárne zoznamy a inventárne karty
· Podklady pre zistenie daňového základu
· Podklady k výkazom z evidencie IM a k výkazom zo zmien IM
· Odpisový plán.

ZVIERATÁ

Modul umožňuje:
· Sledovať evidenciu pohybov zvierat
· Automaticky generovať združený pohyb v doklade pri prevodoch a preradeniach zvierat
· Sledovať aktuálny "on line" stav množstiev zvierat
· Mať k dispozícii aktuálnu dennú jednotkovú cenu kedykoľvek počas práce pre zvieratá patriace do zásob
· Automatický výpočet denných, mesačných a ročných účtovných a daňových odpisov pre zvieratá patriace do investičného majetku
· Preraďovať zvieratá medzi zásobami a investičným majetkom a pracovať so zvieratami investičného majetku bez ohľadu na stav samotného modulu "INVESTIČNÝ MAJETOK"
· Automatický výpočet kŕmnych dní a vzrastových prírastkov podľa užívateľsky nastavených automatík v číselníku materiálov
· Vytvárať vlastné užívateľské druhy pohybov zvierat podľa preddefinovaných typov pohybov
· Užívateľské vytváranie štatistických výkazov
· Sledovať súvahové a naturálne účtovanie
· Užívateľský prístup k nástroju súvahového a naturálneho účtovania
· Vytvárať spojovací súbor pre modul "ÚČTOVNÍCTVO"

Poskytuje:
· Obratovú súpisku zvierat
· Prehľad denných stavov zvierat
· Univerzálne zostavy pohybov, stavov, vyúčtovania zvierat s naplnenými šablónami zostáv
· Podklady pre štatistické výkazy s preddefinovanými štatistickými výkazmi
· Špeciálne zostavy pre zvieratá investičného majetku, univerzálnu zostavu základného stáda
· s naplnenými šablónami zostáv
· Inventúrne zoznamy
AURUS EKOPACKET zabezpečuje prepojenie na nasledovné externé programy :

HOMEBANKING

Export prevodných príkazov a import úhrad z podsystému fakturácia do programov slúžiacich na elektronický platobný styk nasledovných peňažných ústavov: ČSOB, POĽNOBANKA, VÚB, SLSP, TATRA BANKA. Prepojenie na ďalšie peňažné ústavy pripravujeme.

REGISTRAČNÉ POKLADNE

Spracovanie údajov exportovaných a importovaných registračnými pokladňami SANYO a PS2000.

BEZHOTOVOSTNÉ PREVODY MIEZD NA OSOBNÉ ÚČTY PRACOVNÍKOV

Možnosť realizácie bezhotovostnej výplaty miezd na účty pracovníkov elektronickou formou.

E - COMMERCE
Internetový objednávkový a obchodný systém.

VARIABILNÉ KONŠTRUKCIE CIEN V MODULOCH ODBYT A FAKTURÁCIA

Tovar - číselník tovarov obsahuje evidenčnú cenu a predajnú cenu.
Predajná cena sa zadáva priamo , príp. = skladová cena + rabat. Rabat sa vypočíta percentuálne alebo sa zadáva ako pevná hodnota.

Odberateľ - karta zákazníka obsahuje informáciu o jeho zaradení do cenovej hladiny.

Užívateľ má možnosť generovania cenníkov a variabilného využívania cenníkov.

Systém zliav

Zľavy sú riešené ako hodnotové zľavy, množstevné zľavy a zľavy z celkovej sumy.

Hodnotové zľavy - pri splnení podmienky pre poskytnutie zľavy sa pre vybrané druhy tovarov upraví predajná cena.
· Zľava môže platiť pre celú skupinu, podskupinu alebo len na konkrétny tovar.
· Zľava sa môže vypočítavať ako percentuálna, zmena predajnej ceny o zadanú hodnotu, príp. sa nastaví pevná predajná cena.
· Rozsah platnosti - najvyššiu prioritu má číslo položky, potom podskupina a skupina.
Platnosť -
· Hodinový filter - zľava platí v uvedenom rozsahu hodín
· Dni v týždni - zľavy platia len v určité dni v týždni, ak sa nezadajú čísla 1-7, tak platí celý týždeň
· Obdobie - zľava platí v uvedenom rozsahu dátumov
· Každé nastavenie, alebo zmena zliav sa eviduje do protokolu nastavenia zliav.

Množstevné zľavy - pri splnení podmienky pre poskytnutie zľavy ( množstvo odobratého tovaru ) sa poskytne jeden kus toho istého alebo iného tovaru zdarma, prípadne sa upraví predajná cena.
· Zľava môže byť percentuálna, zmena predajnej ceny o zadanú hodnotu, poskytnutie jednej skladovej jednotky toho istého tovaru, poskytnutie jednej skladovej jednotky iného tovaru.
· Možnosť nastavenia násobnosti zľavy - zľava sa môže poskytnúť pri každom násobku hodnoty pre poskytnutie zľavy

Zľava z celkovej sumy - plošná zľava pri hodnote nákupu nad určitú hranicu alebo nepresiahnutí hodnoty nákupu určitej hranice, prípadne od spôsobu platby za tovar. Poskytuje sa z celkovej sumy, nie na položku.
· Zľava môže byť percentuálna, zmena predajnej ceny o zadanú hodnotu, poskytnutie jednej skladovej jednotky tovaru, ktorého identifikátor sa zadá.

Kumulácia zliav
· Užívateľ môže definovať prioritu uplatňovania jednotlivých zliav ( hodnotová , množstevná ), prípadne ich kumuláciu.
· Ak je prepínač na kumuláciu v stave áno, prípade vzniku hodnotovej a množstevnej zľavy sa tieto budú kumulovať.
· Ak je prepínač v stave nie, tak sa zľava uplatní tá, ktorá má prioritu.
   
 
 

Ďalšie články


AURUS : 12.11.2012
AURUS Pozemky III. generácia

AURUS : 07.11.2011
AURUS AGRO

AURUS : 04.11.2013
Odborný seminár Manažment poľnohospodárskej pôdy
Návštevy
Celkom 300367
Mesiac 1872
Dnes 63
Online1
   
 
 
2000-2014 © 1WEB.sk | All rights reserved! | Webdesign & Solution 1web.sk