Katalóg
Registrácia        

Adresa:

MIDINET s.r.o.
Nemocničná 14
99001 Veľký Krtíš
Slovenská republika

Tel.: +421 47 4911282

Mobil: 0907 853 668

Email: obchod@midinet.sk

Web:   www.midinet.sk

Chcete mať prehľad o akciách a novinkách? Zaregistrujte si svoju e-mailovu adresu!
.: Články
AURUS AGRO
.
.

Úspešné riadenie ...

Pre úspešné riadenie je potrebné kvalitné plánovanie, pretože pomáha odhadovať príležitosti i riziká a umožňuje stálu kontrolu dosahovania stanovených cieľov. Vyberiete myšou plodinu zo zoznamu a umiestnite ju na prí- slušnú parcelu. To je všetko čo potrebujete urobiť na vytvorenie pestovateľského plánu s programom AURUS AGRO.

Cenné informácie o rotácii plodín, výrobných postupoch a potrebných technologických prestávkach na danej parcele sú zobrazované prehľadným spôsobom na časovej osi. Program sa dodáva naplnený štandardnými hodnotami výrobného procesu pre každú plodinu.

Každý poľnohospodársky podnik si môže tieto hodnoty individuálne upraviť a pripraviť vo viacerých variantoch. Rovnako sú plánované výrobné postupy (konvenčná metóda, metóda, ...) a k nim príslušné ceny a náklady.

Výsledkom jednoduchého umiestnenia plodiny myšou na príslušnú parcelu je plnohodnotný plán toho, čo, kedy, ktorými prostriedkami a za akú cenu robiť. Inými slovami povedané výsledkom je VÝROBNÝ, FINANČNÝ A ČASOVÝ PLÁN RASTLINNEJ VÝROBY.Program AURUS AGRO sa tak stáva po pár minútach plnohodnotným pomocníkom pre správne rozhodovanie.

Dôležitá evidencia

Každý poľnohospodár musí viesť evidenciu svojich aktivít na poľnohospodárskej pôde a musí vedieť dokladovať dodržiavanie legislatívy ktorá s pôdou súvisí. Ak je zároveň poberateľom priamych platieb alebo tzv. „projektových peňazí“ za projekty súvisiace s hospodárením na pôde, tak povinná evidencia a dokladovanie sú ešte podrobnejšie. Ide hlavne o Nitrátovú smernicu, Správnu farmársku prax, vysledovateľnosť potravín krížového plnenia.
AURUS AGRO sa dajú pohodlne evidovať vykonané aktivity len potvrdzovaním alebo zmenou plánovaných hodnôt. Zo zaznamenaných hodnôt je potom možné vytvoriť výstupné zostavy pre všetku potrebnú legislatívu.
Program taktiež umožňuje exporty výstupov do najpoužívanejších formátov ako PDF, CSV a JPG.

Táto evidencia slúži pre odberateľov vašich produktov rastlinnej výroby a kontrolné orgány.

Zároveň zabezpečí potrebné informácie v krízových prípadoch, t.j. vždy keď treba spätne vysledovať celý reťazec výroby a distribúcie potravín od obchodu až po prvovýrobcu - poľnohospodára.

Program AURUS AGRO pomáha pripraviť dokumentáciu v požadovanej kvalite s vynaložením minimálnej námahy. Navyše pre vyššiu presnosť, orientáciu a vizualizáciu je možné užívané parcely zobraziť cez Google maps.

Tento moderný a výkonný nástroj umožňuje spájať a deliť parcely, s vysokou presnosťou merať plochy a vzdialenosti a jednoducho vytvárať tematické mapy – mapy plodín, úrod, kultúr, ..... Zároveň si môžete sami zakresliť do mapy vlastné kultúrne diely.
Užívateľovi sa ponúka pohľad na mapu užívaných pro- dukčných blokov aparciel, prekrytú podľa potreby s ďalšími vrstvami ako sú katastrálna mapa, mapa BPJ, mapa chemizmu, mapa zraniteľných oblastí... Tým sa stáva kvalitným podporným nástrojom pre správne rozhodovanie.

Bilancia živín

Podľa údajov softvér vytvorí plánované a skutočné saldo príjmu a výdaju prvkov N, P, K, MG a S do pôdy z dát o hnojení, resp. zbere úrody. V bilancii je možné zohľadniť pasenia a biologickú fixáciu dusíka.
Program upozorňuje na prípadné prekročenie povolených hodnôt vzhľadom na zraniteľné územia podľa príslušnej legislatívy. Okrem bilancie po parcelách je možné rátať aj celkovú bilanciu za podnik – nakúpené a použité hnojivá – prípadne bilanciu za živočíšnu výrobu – saldo vyprodukovaných a použitých, resp. umiestnených hospodárskych hnojív.

Správna farmárska prax

... umožňuje vytvoriť výstupy v elektronickej forme predpísaných kontrolných zostáv podľa zákonov:
- Evidencia o hnojení pozemkov
- Prehľad spotreby hnojív
- Spôsob spracovania bilančného porovnania živín na poľnohospodárskom pozemku
- Výsledná bilancia živín
- Údaje o spotrebe prípravkov na ochranu rastlín
- Evidencia spotreby prípravkov na ochranu rastlín
- Spotrebované množstvo všetkých prípravkov na ochranu rastlín

Všetky zostavy možno predkladať príslušným kontrolným orgánom v papierovej ako aj v elektronickej podobe.
Neustála podpora

Požiadavky našich zákaz- níkov nám nie sú ľahostajné.
Všetky vaše problémy neodkladáme bokom, ale snažíme sa ich riešiť operatívne v čo najkratšom čase.

Naša firma ponúka externé vedenie vašej evidencie našimi pracovníkmi a v prípade záujmu aj nahranie vašich údajov spätne za predchádzajúce obdobia.

Dokument vo formáte PDF na stiahnutie
   
 
 

Ďalšie články


AURUS : 22.06.2010
AURUS ekonomický software AEP

AURUS : 04.11.2013
Odborný seminár Manažment poľnohospodárskej pôdy

AURUS : 12.11.2012
AURUS Pozemky III. generácia
Návštevy
Celkom 300367
Mesiac 1872
Dnes 63
Online1
   
 
 
2000-2014 © 1WEB.sk | All rights reserved! | Webdesign & Solution 1web.sk